ژواک دافغانستان دملی او هیواد پالو روڼ اندو ناپیلې ویب پانه   ٠   صدای افغانان روشن بین و روشن اندیش
 


 

بــراتـعـلی افــشــاری

 

 

 

مــــادر

بیا تاج سرم مـادرکجائی

همای رفعتم مادرکجائی

 

کجائی پیک معراج سعادت

کجایی قبلۀ عشق و عبادت

 

کـجائی قـوت قـلب حـزیـنم

کجائی ازغمت دل واپسینم

 

کجائی مـادرِغـم دیـدۀ مـن

کجائی نورچشم و دیدۀ من

 

کشم سرمه به چشمم خاک پایت

فــدای قـلـب پـاک بـا صـفایــت

 

گـرفـتی قـبضۀ گهـوارۀ مـن

نگاه کردی به قدو چهرۀ من

 

نخوابیدی نشستی تا سحرگاه

تـکان دادی بدان دست یدالله

 

چومعلم درتعلیم روزو شب را

بـخواندی برسـرم لالایـی زیبا

 

همی گفتی که ای جانان مادر

شراب عشق توریزم به ساغر

 

بنوشم دم بدم شام و سحر گاه

که تا نشکسته اند پیمانه ام را

 

شوی عصای دست پیری من

ضیائی چشم های کوری من

 

چومیبینم تـرا دلـشاد میشم

زقید رنج و غم آزاد میشم

 

هـمیشه آرزوی مـادرت هست

که تابیند ترا سرشاروسرمست

 

رسانی درس و تعلیمت به پایان

که تـاخدمت نمـائی بـهر انـسان

 

سرت سبزو دلت راشاد خواهم

چـوحُـراندر جهان آزاد خواهم

 

بـود خُلد بـرین ماوای مـادر

بهشت باشد به زیرپای مادر

 

بهشت شد مفتخرازمقدم او

بـنالد قـدسـیان انـدرغـم او

 

ببخشا مادرم باری تعالی

بـه حـقِ سـورۀ الحمد الله

 

عـلی افـشاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.zhwak.com


 

بازگشت

 


 
 
© zhwak.com
All Rights Reserved