داشته ها
Home
Bakhtar News Agency
Poetry
Music
Books
Cartoon
Links
Calendar
Archive
Contact us

 

  رسانه ها 
بی بی سی
دآلمان
دامریکی

 

Contact

 

قابل توجه

ژواک در پرتو مشی نشراتی خویش, به نشر نبشته ها و مقالات هموطنان عزیز اقدام مینماید.
البته موضوع نبشته ها و مقالات مبین دید گاه و
نظر گرداننده گان ژواک نخواهد بود.

 

 

محترمه زرلشت حبیب

دوطن په یاد

دوست دارم این وطن را

 

 

 

کبـیر بارکزایی مسًول سایت
admin@zhwak.com
Phone: + 45  4027 8302
 

 

 

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '


ژواک دافغانستان دملی او هیواد پالو روڼ اندو ناپیلې ویب پانه   ٠   صدای افغانان روشن بین و روشن اندیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhwak 2014 | All Rights Reserved